มาแล้ว TCAS ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ เริ่มใช้ปี 2561.. ไม่ใช่เอ็นทรานซ์


ใหม่!!!  การแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 [4 สิงหาคม 2560]

ชื่อระบบใหม่ที่แท้จริง

            สำหรับชื่อระบบใหม่ที่แท้จริง คือ TCAS โดยย่อมาจาก Thai University Central Admission System ไม่ใช่เอ็นทรานซ์ 4.0 เหมือนที่มีคนเคยเรียกกัน โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

โดยสามารถติดตามและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการ http://TCAS61.cupt.net ตั้งแต่ 2 มิถุนายนเป็นต้นไป

ทำไมต้องปรับ?

            เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา กว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นต้องผ่านการสอบหลายครั้ง ทั้งการสอบข้อสอบกลางอย่าง GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-Net ที่จัดตลอดทั้งปี อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดสอบตรงของตนเอง และมีการรับที่หลายรอบเกินไป เกิดการวิ่งสอบและกันที่เกิดขึ้น รวมทั้งเงินค่าสมัครและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เสียซ้ำซ้อนและมากเกินไปนั่นเอง..

            อีกทั้งการสอบและการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่มีตลอดปี ทำให้การเรียน ม.6 ของแต่ละคนเรียนได้อย่างไม่เต็มที่ คุณครูก็ต้องเร่งสอนเพื่อให้ทันการสอบ ด้วยความวุ่นวายเหล่านี้ เลยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และครั้งใหม่กับน้องๆ ปี 2561 นั่นเอง... 

“โดยยึดหลักการให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา ไม่เกิดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง เด็กมีสิทธิ์ที่เลือกเรียนตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเด็กได้เช่นกัน”

ปรับอะไรบ้าง?

       การสอบทั่วไป
สัปดาห์ที่วันสอบรายการสอบจัดสอบโดย
124 – 27 กุมภาพันธ์ 2561GAT / PAT ปีการศึกษา 2561สทศ
23 – 4 มีนาคม 2561O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560สทศ
417 – 18 มีนาคม 25619 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561สทศ
3, 5, 6, 724 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2561กสพท. และ วิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือองค์กรที่จัดสอบ

และพิเศษ! ทาง ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) ได้มีการเพิ่ม ภาษาเกาหลี เป็นภาษาเพิ่มเติมในการสอ PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศอีกด้วย โดยจะจัดสอบครั้งแรกในการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบของ TCAS

แบ่งเป็น 5 รอบด้วยกัน คือ

 • รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 
   • ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
    • ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560
   • ครั้งที่ 2 : 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
    • ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย
  • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
 • รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
   • ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
 • รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 9 – 13 พฤษภาคม 2561
   • ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ หมายความว่า 4 สาขาวิชา หรือ 4 มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนั้นน้องๆ มีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. (แล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในเคลียริ่งเฮาส์ของรอบที่ 3 อีกครั้ง) โดยที่จะมีการจัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด
  • ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลคัดเลือก
 • รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 6 – 10 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผล : 13 กรฎาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป
  • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยมีลำดับ (เหมือนแอดมิชชั่นในปีที่ผ่านมา) แต่ใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักที่ประกาศล่วงหน้า 3 ปี
  • ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
 • รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป
  • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได้ตามความต้องการ โดยที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง
  • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

จำนวนการรับในแต่ละรอบ ปีการศึกษา 2561 (โดยประมาณ)

เป็นข้อมูลจำนวนประมาณการจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 แห่ง โดยรับทั้งหมด 278,644 คน แบ่งออกทั้งหมด 5 รอบ ดังรายละเอียดนี้
รอบที่ประเภทการรับจำนวน
รอบที่ 1ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน72,613 คน
รอบที่ 2รับแบบโควต้า85,436 คน
รอบที่ 3การรับตรงร่วมกัน59,167 คน
รอบที่ 4รับแบบแอดมิชชั่น35,836 คน
รอบที่ 5การรับตรงอิสระ26,042 คน

แล้วเด็กซิ่ว จะต้องทำอย่างไร ?

* เด็กซิ่ว หมายถึง นิสิตหรือนักศึกษาที่ลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วกลับมาเข้าระบบเพื่อแอดมิชชั่นใหม่ 

ถือเป็นคำถามของเด็กซิ่วหลายคนว่า.. “แล้วเราล่ะ จะสมัครรอบไหนได้บ้าง”

น้องๆ เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ทุกรอบที่มีการเปิดรับสมัคร โดยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและระเบียบการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ (หรือแบบเข้าใจง่ายๆ คือ อาจมีบางสาขาที่ไม่เปิดรับนั่นเอง)

ทุกรอบมี “เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House)

เนื่องจากปัญหาในหลายๆ ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาวิ่งสอบ แล้วกั๊กที่นั่งเรียนทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ไป ในระบบการคัดเลือกใหม่

ดังนั้นในระบบการคัดเลือกใหม่ ทาง ทปอ. จึงขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ในทุกรอบ เพื่อให้น้องๆ กดยืนยันสิทธิ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ หลังสอบรอบนั้นๆ เสร็จ และเมื่อกดยืนยันในรอบนั้นๆ แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบใหม่ใน

รอบอื่นๆ ได้อีกนั่นเอง

รอบที่ประเภทการรับวันที่ต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
รอบที่ 1ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1 : 15-19 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 : 19-22 มีนาคม 2561
รอบที่ 2รับแบบโควต้า3-6 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 3การรับตรงร่วมกัน26-28 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 4รับแบบแอดมิชชั่นไม่มีเคลียริ่งเฮาส์
รอบที่ 5การรับตรงอิสระไม่มีเคลียริ่งเฮาส์

แล้วถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต้องทำอย่างไร?

            สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะเข้าร่วมการคัดเลือกในการสมัครรอบที่ 1-3 และรอบที่ 5 แต่จะไม่มีกาสอบรอบแอดมิชชั่น เพราะมหาวิทยาลัยทั้ง 2 กลุ่มนั้นเปิดภาคเรียนแล้วนั่นเอง!

ถ้าจบจากต่างประเทศ ?

            สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศแล้วว่าไม่ต้องเทียบวุฒิการศึกษา สามารถสมัครเรียนต่อตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

            สำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือจบจากต่างประเทศ สามารถสมัครสอบเข้าได้ 3 รูปแบบ คือ 

 • ในรอบที่ 1  แบบที่ไม่มีการสอบเพิ่มเติม : อาจเป็นการยื่นคะแนนทางวิชาการ IELTS, TOEFL, SAT เป็นต้น และมีมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หรือ สามารถสมัครในรอบที่ 3 หรือรอบที่ 5 ได้ โดยต้องมีการสอบเพิ่มเติม หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หรือ สามารถสมัครในรอบที่ 4 ได้ แต่ต้องมีคะแนนและใช้องค์ประกอบคะแนนตามที่กำหนด


Cr:
 
https://seniorswu.in.th/
https://www.mangozero.com