สาขาวิชาคณิตศาสตร์   สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาไทย 
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
 สาขาวิชาเคมี
 
  สาขาวิชาเคมี
 สาขาวิชาเคมี
 
 สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาชีววิทยา
 
  สาขาวิชาชีววิทยา
 สาขาวิชาดนตรี    สาขาวิชาดนตรี 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ฯ    สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ฯ 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์