พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี

            งานส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น 


ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวการโรงเรียน ประธานในพิธี และนายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ
 ให้เกียรติร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นายบุญชู ดัชถุยาวัตร และนางสุทิน ไกรเพชร  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
ให้เกียรติร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศการถือพานไหว้ครู
ตัวแทนผู้ถือพาน นักเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.ปลาย

ตัวแทนผู้ถือพาน นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวแทนผู้ถือพาน นักเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)


กิจกรรมน้อมวันทาบูชาครู