กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

            ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
            โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของชาวจีน เป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านทักษะภาษาจีน ในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
                2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพิดเพลิน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click