วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
"เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

            วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก และเพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
             กิจกรรม "วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐" ได้รับเกียรติจาก นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานในพิธี  นายไพศาล สุวรรณเสวก (ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการ) นำสวดคำฉันท์บูชาครู, ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ (ผู้แทนครูอาวุโสในประจำการ) นำกล่าวคำปฏิญาณตน, นายสุกิจ วันสุดล (นายกสมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ) กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ต่อประธานในพิธี และเบิกตัวครูผู้มีผลงานดีเด่น เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรจากประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม Click