๒๓๒ ปี รัตนกวีสี่แผ่นดิน 
วัน "สุนทรภู่รำลึก"
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

            ด้วยด้านการบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีโครงการสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมในวันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี 
            วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาไทยปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและของโลก และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click

ประธานในพิธี นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภูมินทร์ เจริญสุข รองฯฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ครูอนุวัฒน์ แก้วลอย พิธีกรให้ความรู้ในกิจกรรม "สุนทรภู่รำลึก"

พิธีการสักการะสุนทรภู่ รัตนกวีสี่แผ่นดิน


ตัวอย่างกิจกรรมการแสดงต่างๆของนักเรียนและนักศึกษา