โครงการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ 
และทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวินัยข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสูตรของวิชาลูกเสือ 
- ให้รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
- มีโอกาสฝึกทักษะแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกความอดทน สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมได้

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม CLICK

ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมการแสดงชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คือ คณะลูกเสือจากโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านหมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด และคณะยุวกาชาดจากโรงเรียนประสาทวิทยาคาร