รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษาจากต้นสังกัด

ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561


ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายภูมินทร์ เจริญสุข  รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ

การสังเกตชั้นเรียน 

การจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 ชั้น ม.6/2  คาบ 2-3 
 โดยครูชุติมณฑน์ โสชัยยันต์

ครูชุติมณฑน์ โสชัยยันต์ ใช้สื่อการเรียนรู้  Kahoot! Game ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 ชั้น ม.4/1  คาบ 1 
 โดยครูภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์  

ศน.พชรพรรณ  ด่านวิไล ให้คำแนะนำ นายอนุวัฒน์ แก้วลอย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

การจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ชั้น ม.1/6  คาบ 2 
 โดยครูวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล


 ศน.วัชรา สามาลย์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ชั้น ม.1/6  คาบ 2 
ของครูวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล

การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101 ชั้น ม.1/5 คาบ 2 
 โดยครูวรรณา ทรงศิลป์

ครูรัตนาวดี สมศรี และ ครูรณกฤต ผลแม่น รับการนิเทศโครงสร้างงานหลักสูตรฯ จาก ศน.พิจิตร  อุตตะโปน

ศน.ประเสริฐ บุตรดี หนึ่งในคณะกรรมการนิเทศ สะท้อนผลหลังรับการนิเทศ

ผู้บริหารและคณะครู พร้อมทั้งกรรมการนิเทศ ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษาจากต้นสังกัด

ครั้งที่ 1/2561


แบบประเมินการนิเทศและติดตาม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 Click