การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC
24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
             ด้วยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับคัดเลือก จากมูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
    สุขภาพ(สสส.) ให้ดำเนินการตามโครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาระดับจังหวัด 
             พัฒนาระบบงาน ดังนี้
                     1. ระบบสนับสนุน      ประกอบด้วย       1) การนำ/ธรรมาภิบาล
                                                                               2) แผน
                                                                               3) การบริหาร
                                                                               4) การพัฒนาบุคลากร
                                                                               5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน
                                                                               6) สารสนเทศ

                     2. ระบบหลัก             ประกอบด้วย       1) การเรียนการสอน
                                                                               2) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                                               3) กิจกรรมพัฒนานักเรียน   
   
    
                     3. ผลลัพธ์                ประกอบด้วย       1) สัมฤทธิผล
                                                                               2) คุณลักษณะ
         วัตถุประสงค์
                       - เพื่อพัฒนาระบบ ให้เป็นฐานการศึกษาในระดับจังหวัด และให้การดำเนินงานในระบบคุณภาพโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          และสำเร็จตามเป้าหมาย 
                       - เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click