ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
25 พฤศจิกายน 2560 
ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


   โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยในการจัดการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำรอง ไกรเพชร ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
            โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งปัญญา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยต่อวิกฤตทั้งมวล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรม

 นายสำรอง ไกรเพชร 
ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ  สมชอบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพบรรยากาศงานประชุม

ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสา