การมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ 
และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันเสาร์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click


รองฯบุญชู ดัชถุยาวัตร  มอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบในระดับสูง ของแต่ละระดับชั้น

รองฯภูมินทร์ เจริญสุข พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง 

ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง