กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

รองฯบุญชู ดัชถุยาวัตร กล่าวต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายนิเวศน์ เนินทอง

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรคนใหม่ ดังนี้ 

นายสหัฏฐรัฐ มะลิซ้อน     ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี 
นางสาวปรัชญาพร พอใจ     ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวปัทมา จันทรารักษ์     ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รองฯบุญชู ดัชถุยาวัตร , รองฯภูมินทร์ เจริญสุข บุคลากรครูและนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบุคลากรคนใหม่

บุคลากรคนใหม่ กล่าวแนะนำตนเอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกล่าวแนะนำตนเอง
ทำเนียบนักศึกษา Click

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561