กิจกรรมวันมาฆบูชา

            วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วัดเกตุวราราม  เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 

            เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันมาฆบูชา คือ"ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click