พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


   วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ  สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี  โดยมีนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาและกล่าวถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์