อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
14 พฤษภาคม 2561

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฎิบัติการ

คณะวิทยากรให้ความรู้

กิจกรรมการสร้างหน่วยการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น

วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวแทนแต่ละระดับชั้น นำเสนอผลงานการสร้างหน่วยการเรียนรู้