กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

                        โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมโดยงานแนะแนว-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารงานวิชาการมีโครงการการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
                        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔  และเทียบเท่า สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ ในการศึกษาต่อและวางแผนอนาคตของตนเองได้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ในเขตอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๒ โรงเรียน 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

โรงเรียนบ้านหนองดุม :: ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐๑


โรงเรียนบ้านหนองแคน :: ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐๑


 โรงเรียนบ้านขอนแก่น  :: ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๐๑
 โรงเรียนบ้านตางมาง  :: ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๐๑


 โรงเรียนตะมะหนองกระจาน  :: ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๐๑