กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

                ด้วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยให้นักเรียนจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 
            วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชนตลอดจนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยและสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด 

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click

นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

ภาพกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด