ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card พื่อใช้ดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายปรับปรุงบริการภาครัฐด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ใบเดียว ซึ่งได้พัฒนาระบบ Data Management Center : DMC ให้รองรับการบริการดังกล่าว 

            ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งใช้งานระบบการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน และการย้ายนักเรียน ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป 

            ทั้งนี้ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯให้สถานศึกษาละ ๑ เครื่อง และขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไปรับเครื่องอ่านบัตรฯ ที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ คู่มือการใช้โปรแกรม , โปรแกรม smartcard reader ,  หนังสือแจ้งจาก สพม.33

Download