เพลงมาร์ช ส.ร.ค.

คำร้อง (เดิม): นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น คำร้อง (ปรับปรุง): นางอมร พันชนะ, นายกรวีย์ คงตน

   พวกเราชาว ส.ร.ค. งามเลิศหนอในด้านการศึกษา โรงเรียนดีมีวินัยใฝ่ค้นคว้า ขุมพลังทางปัญญาของชุมชน
   โรงเรียนพร้อมเทคโนฯ การศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดูมากล้น บูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน พัฒนาคนให้รุ่งเรืองสืบไป
เราอนุรักษ์ความเป็นไทย เชิดชูไว้ชาติศาสนา เรารู้รักสามัคคีมีจรรยา  ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดไม่คิดลอง 
   เราจะหลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่ง  ให้ซาบซึ้งสมญานามลูกแสดเขียว มีความรักยึดดวงใจใฝ่กลมเกลียว 
   ที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเทพนวมงคล จะสัญญาเป็นคนดีไม่มีเปลี่ยน  จะพากเพียรเร่งศึกษาพาฝึกฝน จรรยาดีมีปัญญาน่าชื่นชม
   คนนิยมงามเลิศล้ำขาว ส.ร.ค. คนนิยมสำโรงทาบวิทยาคม