แจ้งจากงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

        งานทะเบียนขอแจ้งเปลี่ยนแปลง..วันรับ ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3

👉 เดิม...รับ วันที่ 9  เมษายน 2561

...เปลี่ยนเป็น...
👉 รับวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561  ณ ห้องวัดผล 
      เวลา 09.00 -16.30 น.
     🔸 นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน รับด้วยตนเอง
     🔸 หากมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถรับ ปพ.1 ได้ด้วยตนเอง ผู้มารับแทน คือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ดูแล โดยมีบัตรประชาชนของนักเรียนมาแสดง ในวันรับ ปพ.
(ตามที่งานทะเบียนเคยแจ้งนักเรียนแล้วนั้น)

........งานทะเบียนจึงขออนุญาตแจ้ง มา ณ ที่นี้ ...ขอบคุณค่ะ