• โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เชื่อมโยงกับปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัวผู้เรียน             โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกคนและทุกด้าน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง และคำนึงถึงการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบ ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 03:07 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น. โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา  08.00-17.00 น.             โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้สมัครเข้าร่วม โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายจากติวเตอร์แต่ละวิชาผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ ที่จัดเตรียมไว้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน ) วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 - 17.00 น.รูปแบบโครงการฯ     จัดทบทวนความรู้ 6 ว ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2560 23:11 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • "ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560"ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพันวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"            1. คุณครูสารภี สายหอม            2. คุณครูนิวัฒิ โสแก้ว            3. คุณครูวิไลวรรณ โสแก้ว            4. คุณครูพุทธวรรษ พันชนะ            5. คุณครูสุทวด แท่นดีภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการClickCr : นายเทิดทูน  ทองแม้น
  ส่ง 29 ก.ย. 2560 03:09 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC วันที่ 27-28 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์วันที่ 27-28 กันยายน 2560วัตถุประสงค์ของการอบรม    1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน เเละเป็นฐานการศึกษาของจังหวัด    2. เพื่อสร้างสุขด้วย สติ สมาธิ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน    3 เพื่อพัฒนาครูแกนนำในการนำ สติ สมาธิ จัดการเรียนรู้แบบ Active learningวิทยากร    1. คุณสมหญิง. สายธนู (ผู้จัดการโครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด มูลนิธสดศรี-สฤษดิ์วงษ์)ภาพกิจกรรมรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click
  ส่ง 28 ก.ย. 2560 18:08 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม
 • นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ (21 Century Skills)“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อาชีพ”วันที่ 25 กันยายน 2560ภาพกิจกรรมรูปภาพเพิ่มเติมCr : ครูเทิดทูน ทองเเม้น
  ส่ง 26 ก.ย. 2560 09:22 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80      วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 งานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านบริหารวิชาการ จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 จากการสำรวจรายชื่อนักเรียนของครูประจำวิชาทุกวิชา เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เเละหาข้อตกลงร่วมกัน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับต่อไปภาพกิจกรรมรูปภาพกิจกรรม
  ส่ง 19 ก.ย. 2560 00:10 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • มอบดอกดารารัตน์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม มอบดอกดารารัตน์แก่อำเภอสำโรงทาบวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยนายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน เป็นตัวแทนในการมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,500 ดอก แก่อำเภอสำโรงทาบ โดยมีปลัดอำเภอ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9ภาพกิจกรรมทำความรู้จัก “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9   “ดอกดารารัตน์” หรือภาษา ฝรั่ง ดอกแดฟโฟดิล ( Daffodil ) หรือที่ตั้งเป็นภาษาไทยเรียกว่า ” ดอกดารารัตน์ ” ซึ่งเป็นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาว มีชื่อภาษาไทยว่าดอกดารารัตน์ ที่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อย ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2560 00:35 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560        วันที่ 13 กันยายน 2560  ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมที่ทำการมอบรางวัล อาทิเช่น กิจกรรมออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทบินไกล การประกวดชุดรีไซเคิล ฯลฯ  รูปภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันอื่นๆ
  ส่ง 13 ก.ย. 2560 00:28 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปรเมศร พุ่มจันทร์ กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปรเมศร  พุ่มจันทร์ย้ายรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษCr : นายเทิดทูน  ทองแม้น
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 22:34 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม
 • ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ.2560 ตามโครงการโรงเรียนสีขาว (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้มีวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพภาพกิจกรรม# ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ClickCr : Pornphan Wasasophon
  ส่ง 1 ก.ย. 2560 19:55 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม
 • โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ปศพพ. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ปศพพ.   ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 130 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส่ง 25 ส.ค. 2560 07:22 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม
 • อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560วัตถุประสงค์ของการอบรม    1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนา PLC     2. เพื่อสร้างสุขด้วย สติ สมาธิ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน    3 เพื่อพัฒนาครูแกนนำในการนำ สติ สมาธิ จัดการเรียนรู้แบบ Active learningวิทยากร    1. คุณสมหญิง. สายธนู (ผู้จัดการโครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด มูลนิธสดศรี-สฤษดิ์วงษ์)    2. อาจารย์นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 02:06 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเดชสกล อดัม นายอำเภอสำโรงทาบ มาเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐รูปภาพกิจกรรมอื่นๆที่ sci.srk.ac.th
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 17:00 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม
 • มอบเกียรติบัตรเชิดชูการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะแก่นักศึกษาวิชาทหาร "มอบเกียรติบัตรเชิดชูการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะแก่นักศึกษาวิชาทหาร" วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนายการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  ได้รับเกียรติจาก ท่านเดชสกล อดัม นายอำเภอสำโรงทาบ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ในการเชิดชูการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  ส่ง 19 ส.ค. 2560 07:16 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี    วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน ได้ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่     กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2560 22:52 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม
 • นิเทศการสอน จาก สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์ 33 ต้อนรับโดยท่านผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ  สมชอบได้รับการนิเทศ  โดย ศน.วัชรา  สามาลย์  ศน.ณัฐกานต์  ปีแหล่  และ ศน.วิไลวรรณ  เหมือนชาติคณะหัวหน้ากลุ่มสาระ  และท่านรองภูมินทร์  เจริญสุขศน.วัชรา  สามาลย์ ให้แนวทางการปฏิบัติบรรยากาศห้องเรียน  นิเทศการสอนในชั้นเรียน คุณครูราช ผู้สอน โดยศน.วิไลวรรณบรรยากาศหลังห้องที่เปลี่ยนไปครูราชกับบรรยากาศการเรียนการสอน(ตั้งใจเรียนครับ )  นิเทศการสอนในชั้นเรียน คุณครูราช ผู้สอน โดยศน.วิไลวรรณ
  ส่ง 11 ส.ค. 2560 00:42 โดย Sutkat Puttawat
 • กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ขอเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ""มอบดวงใจรัก แด่...แม่"ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปการแต่งกายครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดโทนสีฟ้าอ่อนนักเรียน แต่งกายชุดนักเรียน
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 00:49 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560"วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมพบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิกิจกรรมตอบปัญหา การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  เครื่องบินพลังยาง ประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันโยนไข่ และอื่นๆอีกมากมายดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sci.srk.ac.thหรือ Click สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ รูปภาพด้านล่าง
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 23:45 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560"ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมพบกับกิจกรรมต่างมากมาย อาทิเล่านิทาน คัดอักษรจีน เปิด Dictionary เป็นต้น 
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 09:12 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬานักเรียน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์  "การแข่งขันวอลเลย์บอล" กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี หญิงระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2560ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 06:24 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »