พันธกิจ (Mission)

๑.  ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ

๒.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับชุมชนและคุณภาพสากล

๓.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

๔.  ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิต       

๖. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน

๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้เด่น

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

๑.  บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่า ๔๐  ชั่วโมงต่อปี

๒.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.  สถานศึกษา มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น ตามมาตรฐานสากล

๔.  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างคุ้มค่า

๕.  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

๗.  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ

ขยายผลสู่ชุมชน

๘.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น