รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับครูผู้สอน
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย

รางวัลเกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน
1. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
2. นางรัชดาภรณ์  ประคองชื่อ
3. นางวันวิสา  บุญวงศ์
4. นางวิไลวรรณ  เตียวเจริญกุล
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสงดี
6. นางสาวจิราพร  ฉัตรเกาะ
7. นางสาวฑิฆัมพร  อำนวยสวัสดิ์
8. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
9. นางสาวสุวรีย์  เพิ่มศิริ
10 นางอภิญญา  ชูวา
11. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
เอกสารประกาศ