คำสั่งโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐