ชื่อ-นามสกุล            :  นายนิเวศน์ เนินทอง
 ตำแหน่ง                  :  ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 ชื่อ-นามสกุล            :  นายบุญชู  ดัชถุยาวัตร
 ตำแหน่ง                  :  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ
 ชื่อ-นามสกุล            :  นายภูมินทร์  เจริญสุข
 ตำแหน่ง                  :  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 ชื่อ-นามสกุล            :  นางสุทิน  ไกรเพชร
 ตำแหน่ง                  :  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


                       
 
 ชื่อ-นามสกุล            :  นายเด่น ทรงศิลป์                                             
 ตำแหน่ง                  :  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป