สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=00ec5a34dce1f4ed6988a4e34cf4d8367&authkey=AasuV7vfKTWBfpqzwCwgDeg&e=5b2f5387d3344a6b8eecd22432a7b53f