อีเมลล์ที่ใช้สำหรับส่งหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
เพื่อมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
***กรณีนักเรียนไม่มีอีเมลล์  หรือลืมรหัสผ่าน 
ให้เลือกใช้อีเมลล์ข้อใดข้อหนึ่ง
เพื่อนำไปใช้ในการกรอกข้อมูล
 1.    srk2@srk.ac.th

 2.    srk3@srk.ac.th 

3.    srk4@srk.ac.th 

ใช้รหัสผ่านเดียวกัน คือ student2563