แสดง 38 รายการ
ลำดับที่เรื่องลิงค์เอกสารลงวันที่หมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องลิงค์เอกสารลงวันที่หมายเหตุ
1. ขอเชิญร่วมโครงการหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเพื่อการมีงานทำ Click 5 มี.ค. 2561  
2. จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา Click 6 มี.ค. 2561  
3. แจ้งผลการคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน Click 6 มี.ค. 2561  
4. ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ Click 6 มี.ค. 2561  
5. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ Click 28 ก.พ. 2561  
6. การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา Click 5 มี.ค. 2561  
7. เชิญประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ติดตามและจัดทำรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ Click 6 มี.ค. 2561  
8. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 Click 9 มี.ค. 2561  
9. บัญชีรายชื่ออนุมัติให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Click 9 มี.ค. 2561  
10. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธาตุศรีนคร Click 12 มี.ค. 2561  
11. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนเทพ Click 12 มี.ค. 2561  
12. แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Click 12 มี.ค. 2561  
13. ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศ ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ติดตามและจัดทำรายงานผลการนิทศติดตามการดำเนินงาน Click 9 มี.ค. 2561  
14. ประชาสัมพันธ์กรรมการสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก ส.บ.ม.ท. เข้าร่วมประชุม Click 12 มี.ค. 2561  
15. ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ Click 13 มี.ค. 2561  
16. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Click 6 มี.ค. 2561  
17. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู Click 13 มี.ค. 2561  
18. ผลการคัดเลือกผลงานนักเรียนจากการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ ๔ Click 13 มี.ค. 2561  
19. ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ(รุ่นที่ 1) Click 12 มี.ค. 2561  
20. ขออนุญาตเผยแพร่วารสารโรงเรียน Click 13 มี.ค. 2561  
21. ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค Click 14 มี.ค. 2561  
22. ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและครูผู้มีผลงานนวัตกรรมดีเด่นเพื่อรับ Click 14 มี.ค. 2561  
23. การจัดทำหนังสือราชการ Click 14 มี.ค. 2561  
24. โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ Click 5 มี.ค. 2561  
25. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Click 6 มี.ค. 2561  
26. ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ กับโครงการ Chevron Enjoy Science: Click 20 มี.ค. 2561  
27. การตรวจคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เพื่อทำการรักษาฟรีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ”โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” Click 15 มี.ค. 2561  
28. การให้กู้เงิน”โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)” Click 15 มี.ค. 2561  
29. การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๑ Click 20 มี.ค. 2561  
30. ขอเชิญร่วมงานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง งานสมโภชหลักเมืองสุรินทร์ Click 20 มี.ค. 2561  
31. ขอเชิญประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561) Click 22 มี.ค. 2561  
32. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต Click 22 มี.ค. 2561  
33. การรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click 23 มี.ค. 2561  
34. การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Click 23 มี.ค. 2561  
35. การกรอกข้อมูล ระบบ nispa Click 23 มี.ค. 2561  
36. การกรอกข้อมูลรายละเอียดต้นทุนผลผลิต ครั้งที่ 1 Click 26 มี.ค. 2561  
37. เอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาส การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Click 29 มี.ค. 2561  
38. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา Click 30 มี.ค. 2561  
แสดง 38 รายการ