แสดง 93 รายการ
ลำดับที่เรื่องลิงค์เอกสารลงวันที่หมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องลิงค์เอกสารลงวันที่หมายเหตุ
1. หนังสือขอขอบคุณ ช่วยเหนือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย รร.โคกตะเคียนวิทยา Click 30 พ.ย. 2560  
10. การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ Click 4 ธ.ค. 2560  
11. ประกาศผลการคััดเลือกโครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีที่๗) Click 4 ธ.ค. 2560  
12. การดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์ Click 4 ธ.ค. 2560  
13. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ Click 4 ธ.ค. 2560  
14. กำหนดการและแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Click 4 ธ.ค. 2560  
15. เผยแพร่จุลสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร Click 4 ธ.ค. 2560  
16. เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน รร.ศรีรามประชาสรรค์ Click 4 ธ.ค. 2560  
17. เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา Click 4 ธ.ค. 2560  
18. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click 4 ธ.ค. 2560  
19. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  Click 4 ธ.ค. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
2. ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) Click 1 ธ.ค. 2560 *ประกาศเพิ่มเติม 
20. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก “ผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน” Click 6 ธ.ค. 2560  
21. ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 Click 6 ธ.ค. 2560  
22. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม Click 7 ธ.ค. 2560  
23. โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี ๒๕๖๑ Click 7 ธ.ค. 2560  
24. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ส่งใหม่) Click 6 ธ.ค. 2560  
25. ส่งวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 Click 3 ธ.ค. 2560  
26. เรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ "สพม.33 เกมส์" ครั้งที่ 3 Click 4 ธ.ค. 2560  
27. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 Click 6 ธ.ค. 2560  
28. การรายงานผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ Click 8 ธ.ค. 2560  
29. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ภายใต้โครงการChevron Enjoy Science Click 8 ธ.ค. 2560  
3. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด Click 1 ธ.ค. 2560  
30. เชิญประชุมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ฯ Click 8 ธ.ค. 2560  
31. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้" และประชุมใหญ่ามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ Click 22 พ.ย. 2560  
32. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ Click 8 ธ.ค. 2560  
33. กำหนดโครงการ “โครงการคัดเลือกที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์” ประจำปี 2560 Click 12 ธ.ค. 2560  
34. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติลบหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) กรณีบันทึกผิดหรือหนังสือค้างในระบบ Click 12 ธ.ค. 2560  
35. ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบในพื้นที่ Click 12 ธ.ค. 2560  
36. ส่งคำสั่งเลื่อนชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.๓๓ Click 12 ธ.ค. 2560  
37. การรายงานผลการประเมินควบคุมภายในปี2560 Click 13 ธ.ค. 2560  
38. ประชาสัมพันธ์ประกาศ สพม.๓๓ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ Click 13 ธ.ค. 2560  
39. การสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click 14 ธ.ค. 2560  
4. กำหนดการและแนวปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Click 4 ธ.ค. 2560  
40. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัด กลยุทธ์/มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา/Smart Director,Smart Teacher เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 Click 14 ธ.ค. 2560  
41. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ เพื่อร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖o Click 14 ธ.ค. 2560  
42. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Click 12 ธ.ค. 2560  
43. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Click 15 ธ.ค. 2560  
44. ขอเชิญชวนร่วมรับชมงานแสดงนิทรรศการ “แสดงงานศิลปกรรมสุรินทร์ ครั้งที่ ๓” Click 15 ธ.ค. 2560  
45. ขอส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๓ Click 15 ธ.ค. 2560  
46. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน Click 15 ธ.ค. 2560  
47. ประชาสัมพันธ์ การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) Click 15 ธ.ค. 2560  
48. ขอความอนุเคราะห์ยืมข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click 15 ธ.ค. 2560  
49. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่26: เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 Click 18 ธ.ค. 2560  
5. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. 33 เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 Click 4 ธ.ค. 2560  
50. เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ รร.เเนงมุดวิทยา Click 18 ธ.ค. 2560  
51. ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ Click 19 ธ.ค. 2560  
52. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ Click 19 ธ.ค. 2560  
53. การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ Click 20 ธ.ค. 2560  
54. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา) Click 20 ธ.ค. 2560  
55. ข้อสั่งการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ Click 20 ธ.ค. 2560  
56. การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click 20 ธ.ค. 2560  
57. แจ้งส่งผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น Click 19 ธ.ค. 2560  
58. หนังสือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(สพฐ.สัญจร) Click 20 ธ.ค. 2560  
59. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร์ "Sura Math Science Contest 2017" ประจำปีการศึกษา 2560 Click 21 ธ.ค. 2560  
6. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ Click 4 ธ.ค. 2560  
60. เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ Click 13 ธ.ค. 2560  
61. ส่งเอกสารผลงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย Click 20 ธ.ค. 2560  
61. ส่งเอกสารผลงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย Click 20 ธ.ค. 2560  
62. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ Roadshow แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ Click 22 ธ.ค. 2560  
63. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การรับตรงจากพื้นที่) Click 22 ธ.ค. 2560  
64. การติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 Click 22 ธ.ค. 2560  
65. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 Click 25 ธ.ค. 2560  
66. แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด Click 25 ธ.ค. 2560  
67. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด Click 25 ธ.ค. 2560  
68. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 (ประจำปี 2561) Click 25 ธ.ค. 2560  
69. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL 2018) Click 25 ธ.ค. 2560  
7. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๑ Click 4 ธ.ค. 2560  
70. ขอเชิญบุคลากรและเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9 Click 25 ธ.ค. 2560  
71. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรคณิตศาสตร์ โครงการChevron Enjoy Science Click 25 ธ.ค. 2560  
72. เผยแพร่จุลสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร Click 25 ธ.ค. 2560  
73. กำหนดวันพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2559 Click 25 ธ.ค. 2560  
74. แนวปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน Click 26 ธ.ค. 2560  
75. ส่งหนังสือวารสารรู้ตื่นและเบิกบาน Click 26 ธ.ค. 2560  
76. การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียน การสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click 26 ธ.ค. 2560  
77. การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสพฐ. (คืนอัตราพนักงานราชการ + อัตราจ้าง สอบกรณีพิเศษ ว ๑๖ ได้) Click 26 ธ.ค. 2560  
78. เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click 25 ธ.ค. 2560  
79. ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 Click 26 ธ.ค. 2560  
8. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ Click 4 ธ.ค. 2560  
80. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ฉบับใหม่) Click 26 ธ.ค. 2560  
81. ขอมอบการ์ดอวยพรปีใหม่ Click 26 ธ.ค. 2560  
82. การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ Click 27 ธ.ค. 2560  
83. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวดสมโภชและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา รร.ทุ่งมนวิทยาคาร Click 25 ธ.ค. 2560  
84. เชิญร่วมกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.พนมดงรักวิทยา Click 22 ธ.ค. 2560  
85. ขอมอบการ์ดอวยพรปีใหม่ รร.หนองแวงวิทยาคม Click 27 ธ.ค. 2560  
86. เชิญเข้าร่วมเตรียมความพร้อมวิทยากรคณิตศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” Click 25 ธ.ค. 2560  
87. การดำเนินกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย Click 28 ธ.ค. 2560  
88. การจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ Click 26 ธ.ค. 2560  
89. ขอมอบการ์ดอวยพรปีใหม่ รร.แกศึกษาพัฒนา Click 28 ธ.ค. 2560  
9. ประชาสัมพันธ์โครงการ "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" ประจำปี ๒๕๖๑ Click 4 ธ.ค. 2560  
90. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รร.ศรีปทุมพิทยาคม Click 8 ธ.ค. 2560  
91. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 Click 8 ธ.ค. 2560  
92. ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รร.ประสาทวิทยาคาร Click 26 ธ.ค. 2560  
แสดง 93 รายการ