หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้นดังนี้
๑.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จัดกลุ่มการเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑  กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (SME)     ได้แก่  ห้อง 1        
๑.๒  กลุ่มการเรียนปกติ   ได้แก่   ห้อง ๒ - ๖
๒.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
จัดกลุ่มการเรียนทั้งหมด ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑  กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (SME)      ได้แก่  ห้อง ๑  
                ๒.๒  
กลุ่มเน้นวิทย์     ได้แก่   ห้อง ๒ - ๕
๒.๓  กลุ่มเน้นภาษา   ได้แก่   ห้อง ๖ - ๗

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
         เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
   โดยมีการดำเนินการหลักสูตร ตั้งแต่ ปวช.๑ - ๓

   หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
         ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุรินทร์ เพื่อเปิดการเรียนการสอน          
   โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) จำนวน ๒ 
สาขา คือ การบัญชี และการโรงแรม
         ได้แก่   ห้อง ม.๔/๗ และ ม.๕/๗