1. หนังสือแจ้งจาก สพม.33 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

2. ขั้นตอนการเสนอขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548