ประกาศ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย ม. สงขลานครินทร์