ประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
ประจำปี 2561
เยาวชน อายุระหว่าง 9 - 15 ปี

หมายเหตุ : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง