สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม

              1) คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค
              2) อุปกรณ์ต่อพวง (ปลั๊กสามตา)
              3) ข้อสอบในระดับที่ตนเองสอน ประมาณ 20 ข้อ ซึ่ง
                            - ข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และข้อสอบต้องมีทุกตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ 2 ข้อขึ้นไป
                            - ข้อสอบสามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น ข้อสอบกลางภาค หรือ ปลายภาค
                            - จะต้องมีคำอธิบาย เฉลยเพิ่มเติมของข้อที่ถูกต้องด้วย
                            - จัดไฟล์ข้อสอบใน word แบบไม่ต้องแบ่งคอลัมภ์โดยเรียงกันลงมา
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/fak-fil/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20DLIT%20Assessment.pdf?attredirects=0&d=1


 คลิก  http://itembank.bopp.go.th/Pages/Home เพื่อเข้าสู่คลังข้อสอบออนไลน์