ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมขอประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐                 ปิดภาคเรียนที่ ๑    ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐          เปิดภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ไฟล์ประกาศ