แบบประเมินหลักสูตร : ความพึงพอใจของครูหลังเข้ารับการอบรม (คูปองพัฒนาครู)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScESBp7-KhpJ26vv52KLr35Xb3cJEGAvkfNFJithqu-XJkd8g/viewform

กรอกแบบประเมิน  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScESBp7-KhpJ26vv52KLr35Xb3cJEGAvkfNFJithqu-XJkd8g/viewform

ตรวจสอบรายชื่อการส่งแบบประเมินความพึงพอใจ คูปองพัฒนาครู 

(รวมครู ส.พ.ม.33) click / (ครู ส.ร.ค.) click