ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา


ไวนิลงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่