คำสั่งโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ที่ ๔๒๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐