ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฎิบัติ โดยกำหนดจุดจัดประชุมชี้แจง 6 จุด และได้จัดให้มีการติดตามผลการรับรู้และสร้างความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
            พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน เข้าตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Fome ผ่านทาง Application line หรือทาง Application QR Reader โดยใช้QR code 
            ซึ่งจะทำการเปิดระบบในวันที่ 20 กันยายน 2560 และ ปิดระบบในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ตอบแบบสอบถาม วิธีที่ 1  สแกน QR CODE ด้านล่าง


ตอบแบบสอบถาม วิธีที่ 2  กดลิงค์แบบฟอร์มด้านล่าง  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduRx2uHHZexTiz3yfyLgGYhrHonAx-5Wsxt8Wo4WKIPjEnVA/viewform?usp=send_form


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบสอบถาม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduRx2uHHZexTiz3yfyLgGYhrHonAx-5Wsxt8Wo4WKIPjEnVA/viewform?usp=send_form