คำสั่งโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ที่ ๔๘/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐