รางวัลการส่งเสริมสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            จากการที่ สพม.33 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุกท่าน ดำเนินการรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 ด้วยภาพถ่าย และภาพถ่ายชุดปกติขาว/ชุดตรวจการ/ชุดสภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ
            บัดนี้โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รายงานการสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครบ 100%  และได้รับเกียรติบัตรรางวัล "การส่งเสริมสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน