ประชาสัมพันธ์ข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) 
และข้อสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษของครู

            ด้วยศูนย์สอบ SE-Education Public Co.,Ltd. รหัส TH455 ซึ่งเป็นศูนย์สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge English Language Assessment มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จะดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ โดยใช้ข้อสอบเทียบระดับมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษของครู   ดังรายละเอียดเอกสารด้านล่าง
            ดังนั้น แจ้งให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบและมื่อได้ผลการทดสอบแล้ว จะดำเนินการแจ้งไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อไปรายละเอียดศูนย์สอบเพิ่มเติมหนังสือแจ้งจาก สพม.33

Link เว็บไซต์ศูนย์สอบ

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/