แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2/2560
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8sraQgSkSnVMRtxBRPt4jQaZd4P435CGrlZ1mpAPk3bWCAg/viewform

หนังสือแจ้งจาก สพม.33