ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร