แสดง 11 รายการ
ลำดับที่เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ
12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร CLICK UPDATE . . . 
11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้เเทน กลุ่มบุคคลและองค์กร CLICK UPDATE . . . 
10. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม CLICK  UPDATE . . . 
9. สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 CLICK UPDATE . . . 
7.  ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ CLICK  
6. การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ CLICK  
5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) CLICK วันที่ 8-10 กันยายน 2560 
4. คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย ม. สงขลานครินทร์ CLICK รร. เเจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัคร พร้องส่งหลักฐานการสมัคร ภายใน 22 ธ.ค. 2560 
3. PLC กับการยกระดับการศึกษา สพม.33 CLICK  
2. ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน มหกรรมวิชาการ สพม.33 CLICK  
1. ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน CLICK  
แสดง 11 รายการ