announcement

ชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์18 ก.ค. 2561 04:20โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 04:22 ]โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวการเกศ  บุดดางาม  นักเรียนชั้นม.6/2 
ชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ภาพกิจกรรม
รางวัลการส่งเสริมสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจาก สพฐ

โพสต์6 ก.ค. 2561 19:26โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 19:27 ]รางวัลการส่งเสริมสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            จากการที่ สพม.33 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุกท่าน ดำเนินการรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 ด้วยภาพถ่าย และภาพถ่ายชุดปกติขาว/ชุดตรวจการ/ชุดสภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ
            บัดนี้โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รายงานการสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครบ 100%  และได้รับเกียรติบัตรรางวัล "การส่งเสริมสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

obecline2018

โพสต์5 มิ.ย. 2561 01:57โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2561 19:06 ]การรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 

สพม.33 ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ทุกท่าน ดำเนินการรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 ด้วยภาพถ่าย และภาพถ่ายชุดปกติขาว/ชุดตรวจการ/ชุดสภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ

โดยขอความร่วมมือให้ข้าราชการหรือธุรการ โรงเรียนที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย เป็นผู้เข้าระบบในการรายงานข้อมูล ดังนี้

            1.ภาพของบุคลากรถ่ายคู่กับมือถือที่เปิด Apication Line กลุ่ม OBEC Line 2018 จำนวน 1 ภาพ ขนาดไม่เกิน 5 Mb (ตั้งชื่อ File เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วตามด้วย ตัวอักษร B)

Ex. 3200012345121B

            2. ภาพถ่ายชุดปกติขาว หรือ ชุดตรวจการ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และชุดสภาพสำหรับลูกจ้าง จำนวน 1 ภาพ เพื่อนำไปจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ตั้งชื่อ File เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วตามด้วย ตัวอักษร G ) Ex. 3200012345121G


1.อ่านคำอธิบายการเข้าระบบรายงาน ONLINE Click

2.แบบรายงาน ONLINE Click

3.ตรวจสอบการรายงาน Click

ขั้นตอนการรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 
Sign In ด้วย     User Name : spm33surin@secondary33.go.th
                        Password :  spm33surin

รายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018  
ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

รายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018  
รวมครู สพม.33

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560

โพสต์21 เม.ย. 2561 20:52โดยโรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 03:21 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง ]เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมฤทัยธำรง 
โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

โพสต์15 เม.ย. 2561 20:59โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2561 21:00 ]การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง


สถานี ก.ค.ศ.
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

โพสต์15 เม.ย. 2561 20:24โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2561 20:25 ]


เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

แบบประเมินหลักสูตร : ความพึงพอใจของครูหลังเข้ารับการอบรม (คูปองพัฒนาครู)

โพสต์15 เม.ย. 2561 20:08โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 09:57 ]แบบประเมินหลักสูตร : ความพึงพอใจของครูหลังเข้ารับการอบรม (คูปองพัฒนาครู)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScESBp7-KhpJ26vv52KLr35Xb3cJEGAvkfNFJithqu-XJkd8g/viewform

กรอกแบบประเมิน  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScESBp7-KhpJ26vv52KLr35Xb3cJEGAvkfNFJithqu-XJkd8g/viewform

ตรวจสอบรายชื่อการส่งแบบประเมินความพึงพอใจ คูปองพัฒนาครู 

(รวมครู ส.พ.ม.33) click / (ครู ส.ร.ค.) click

งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์9 เม.ย. 2561 03:05โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2561 03:06 ]
http://school.srk.ac.th/1-2561ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ประกาศปิด-เปิดเรียน เเละ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา

โพสต์8 มี.ค. 2561 19:43โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 23:51 ]ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
เเละ
แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา

http://school.srk.ac.th/announcement/semesterends-semesterstarts

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561

โพสต์6 มี.ค. 2561 19:16โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 19:49 ]ประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
ประจำปี 2561
เยาวชน อายุระหว่าง 9 - 15 ปี

หมายเหตุ : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1-10 of 40