ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง การปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ