คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560
            - GPAX 4
เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
            -
เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด
            -
ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า เขต 22 , 23 , 27 , 28 , 29 , 32 , 33 ในจังหวัดมุกดาหาร , นครพนม , สกลนคร , ร้อยเอ็ด , ยโสธร , ศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ , อุบลราชธานี , บุรีรัมย์ , สุรินทร์

เกณฑ์การพิจารณา

            - ทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
            -
สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

            *ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
            ผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัคร (วันที่ 1 - 30 ก.ย. 60)*
            -
สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
            -
เลือกสมัครคณะและสาขาวิชาได้จำนวน 2 สาขาวิชาเท่านั้น

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01 - 06
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 12
ต.ค. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 18
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 25
ต.ค. 60

    https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhZ3VLeVVCeFJpNlE/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://www.entry.ubu.ac.th/           http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions