คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
            -
วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
            - GPAX 4
เทอม (วุฒิ ม. 6 / ปวช.) , GPAX 2 เทอม (วุฒิ ปวส.) ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

            แบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่มพื้นที่ ดังนี้
            1.
พื้นที่ภาคอีสาน : ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ

            2.
พื้นที่ภาคอื่น : ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด

เกณฑ์การพิจารณา

            - ทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
            -
สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงาน 

การสมัคร

            *ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
            ผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัคร (วันที่ 1 - 30 ก.ย. 60)*
            -
สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01 - 30
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 15
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 22
พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 01
ธ.ค. 60

    https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhYzJ1UnVmazFXYW8/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://www.entry.ubu.ac.th/           http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions