คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
            - GPAX 4
เทอม ตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - พิจารณาเอกสารการสมัคร และแฟ้มสะสมผลงาน
            -
เฉพาะคณะครุศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่ทำการไปรษณีย์ , เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
            -
ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน ทางไปรษณีย์ ให้มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01
ต.ค. - 17 พ.ย. 60

        สอบ
        : 25
พ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
        : 25
พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 29
ธ.ค. 60

ปฏิทินรับสมัคร >>Click

  https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhVTNMeHk2VF95T1k/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/           http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions